Kaple svaté Anny v Jersíně

 

Kaple sv.Anny je nepřehlédnutelnou dominantou obce. S její stavbou bylo započato v roce 1907 na návrh a nákladem rolníka Jana Vaňka, rodáka z nedalekého Nadějova, hospodařícího na jersínské usedlosti č.p.12. Obec zdarma přidělila stavební místo, potřebný kámen a zavázala se zajistit dovoz materiálu, jakož i zaplatit nádenickou práci. Úprava stavebního místa si však vyžádala značné úsilí. Nejdříve musel být o šest metrů odveden tok místního potoka a poté byla po 140 dní odvážena vykopaná zemina. Teprve pak mohla být započata hrubá stavba.

Když byla kaple vystavěna po střechu, Jan Vaněk ovdověl a následně byl povinen ostatním pozůstalým vyplatit dědické podíly, čímž byl finančně značně oslaben. Z tohoto důvodu pak byla kaple dostavěna na náklady obce a částečně za využití pětitisícové subvence Cyrilometodějské matice. Jan Vaněk posléze uhradil břidlicovou střešní krytinu a nechal postavit oltář. Pořízení a instalace věžních hodin byly hrazeny z veřejné sbírky, která vynesla částku 650 korun. Vnitřní zařízení kaple však bylo většinou darováno. Dva obrazy darovala mlynářka Jeřábková, která spolu s Julií Novotnou darovala i kalich v ceně 190 korun. Jersínská chasa darovala věčnou lampu a svícny, a lavice napůl zdarma zhotovil z darovaných prken truhlář František Simandl.

Dne 29.října 1911 byla kaple vysvěcena brtnickým děkanem Ignácem Vyškovským, přičemž slavnostní kázání vedl měřínský kaplan František Čermák. Natahováním věžních hodin byl pověřen František Hrad, který za tuto činnost pobíral od obce roční odměnu ve výši 14 korun. V průběhu 1.světové války byla z dobrovolné sbírky pro kapli zakoupena kazatelna a křížová cesta.

Dne 13.května 1926 se obecní zastupitelstvo usneslo, že křidlici ze střechy kaple prodá a střechu pokryje plechem. Dílo bylo téhož měsíce zadáno klempíři Františku Večeřovi z Měřína, který na svoji práci poskytl desetiletou záruku. Dobový zápis dále dokládá, že klempířský mistr zhotovil také dva vikýře, za které obdržel odměnu 30 Kč, a za pokrytí každého m² částku 4 Kč. Samotný plech o síle 0,45 mm zakoupila obec na své náklady u obchodníka Pelikána v Měříně.

V těsném sousedství kaple se nachází kamenné sousoší sv.Cyrila a Metoděje, které v roce 1886 zhotovil Antonín Podpěra, kamenický mistr ze Světlé v Čechách, a financoval rolník Jan Vaněk s manželkou Josefou. Na kamenném podstavci jsou umístěny dvě lunety s nápisy, z nichž jeden zní: „Ku cti a chvále Boží a Svatých apoštolů slovanských postaveno od Jana Vaňka a jeho manželky Josefy léta Páně 1886“, a druhý: „Nezhyne rod jenž věřit neustane. Dědictví otců zachovej nám Pane." Sousoší sv.Cyrila a Metoděje bylo 5.července 1886  posvěceno měřínským farářem Františkem Kubíčkem, jemuž asistoval kaplan František Míča. Slavnosti se zúčastnil veliký počet místních i přespolních, kteří po ukončení posvátného obřadu vyslechli jímavou řeč pana kaplana o významu a působení těchto dobrodinců.

 

domů