Pozemková reforma

 

Zanedlouho po vzniku samostatné Československé republiky byla vyhlášena pozemková reforma s cílem rozdělit velké soukromé pozemkové vlastnictví a uspokojit tak zájmy drobných držitelů půdy. Reforma byla vyhlášena zákonem č.215/1919 Sb.“o zabrání velkého majetku pozemkového“ ze dne 16.dubna 1919, který stanovil zábor pozemkového majetku nad 150 ha zemědělské půdy nebo nad 250 ha veškeré půdy. V červnu téhož roku byl k provádění reformy založen Státní pozemkový úřad v Praze s komisariáty v jednotlivých okresech. O rozdělení zabraného majetku velkostatkářů bylo rozhodnuto přídělovým zákonem ze dne 30. ledna 1920. Nerozdělená půda měla zůstat původním majitelům ve formě tzv. zbytkových statků, jejichž výměra neměla klesnout pod 30 ha, aby byl každý dvůr či statek schopen další existence.

V roce 1923 bylo panství Německý Rudolec – Černá tvořené dvory Arnolec, Černá, Chlumek, Jersín, Německý Rudolec, Stáj a Zhoř ve vlastnictví Manfreda Collalto et San Salvatore. Pozemkovou reformu na tomto panství prováděl přídělový komisař Jaroslav Pašek s technickými úředníky K.Kosem a  J.Karáskem, kteří využívali tzv. obvodový poradní sbor. Členy tohoto devítičlenného sboru byli J.Požár za Domovinu, L.Černý za Otčinu, F.Mejzlík za legionáře a A.Trochta za peněžní ústavy. Dalšími členy poradního sboru byli J.Kozák za úředníky velkostatku, L.Nečas za ostatní zaměstnance, A.Fišar za nájemce, V.Škvařil za hospodářský průmysl a hospodářský praktikant J.Buršík.

Dvůr v Jersíně v té době zahrnoval 45,79 ha půdy, z toho 38,44 ha půdy zemědělské, která se nacházela v katastru tří obcí. V samotné obci Jersín bylo 30,5 ha půdy, z toho 28 ha půdy zemědělské, v Arnolci 10 ha půdy, z toho 9,5 zemědělské a v Černé 0,5 ha zemědělské půdy. Na 35 nových nabyvatelů bylo převedeno 41 ha veškeré půdy, z toho 38 ha půdy zemědělské. Zbývajících 4,79 ha půdy, z toho 0,44 ha půdy zemědělské, zůstalo nadále v záboru. Půda v  Jersíně byla v rámci drobného přídělu rozdělena mezi jednotlivé nabyvatele, přičemž na každého připadlo v průměru 1,19 ha. Přídělová cena půdy za jeden hektar se pohybovala v rozmezí 1800 - 2600 Kč.

Provedením pozemkové reformy byly dvory Arnolec, Chlumek, Jersín, Stáj a Zhoř zcela rozděleny, přičemž byly zřízeny zbytkové statky Černá a Německý Rudolec.

 

domů