Sčítání osob a jeho historie

 

Za první sčítání lidu na našem území můžeme považovat soupis obyvatel dle víry z roku 1651, kdy církev vedla takzvané soupisy duší nebo zpovědní seznamy. Prvním opravdu celoúzemním sčítáním obyvatelstva však bylo teprve „solní sčítání“ (seznam konzumentů soli) z roku 1702 z něhož se nám ale dochovaly pouze výsledné součty bez údajů o jednotlivcích. Za další pokus o sčítání obyvatel lze považovat pořízení souhrnného soupisu židovských domů a jeho obyvatel v roce 1727. Součástí soupisu byl i soubor plánků měst a městeček s vyznačením židovských ghet a obydlí.

Dne 13.října 1753 nařídila císařovna Marie Terezie provedení soupisu všeho obyvatelstva v zemích Koruny české, v Horních a Dolních Rakousích, ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Tyrolích, a následně, v roce 1754, sčítání domů. Takto ucelené sčítání je považováno za prvním svého druhu v tehdejší Evropě. Následný soupis obyvatel byl v našich zemích proveden až v roce 1761.

Další  sčítání jež byla organizovaná po roce 1770 již  prováděla vojenská správa ve spolupráci s krajskými úřady. Podle v tomto roce vydaného nařízení se obyvatelstvu zakazovalo měnit příjmení, jednotlivé domy byly očíslovány a obydlená místa byla označována jako konskripční osady. Vlastní sčítání obyvatel se až do roku 1776 provádělo fyzickým ověřováním údajů jednotlivých osob sčítacími důstojníky, kteří navštěvovali dům od domu a kontrolovali údaje dle  seznamů poskytnutých vrchností.

V roce 1778 bylo nařízeno pro každou konskripční osadu zavést populační knihu v níž byli uvedeni všichni obyvatelé jednotlivých domů a v nich žijících rodin. U jednotlivých osob byl uveden věk, pohlaví, rodinný stav, a dále zde byly evidovány osoby nepřítomné jakož i pobývající osoby cizí. Souhrny za jednotlivé osady, panství a kraje byly dle těchto knih prováděny až do roku 1831, kdy bylo opětovně nařízeno fyzické sčítání. Takovéto sčítání se poté provádělo každý třetí rok a to až do roku 1851.

Dne 23.března 1857 byl přijat zákon o sčítání lidu které se uskutečnilo, jako první moderní sčítání v našich dějinách, k 31. říjnu 1857. Ve sčítacích záznamech se uváděla početnost rodin, odkud kdo pocházel, čím byl, jeho věk, jaký choval dobytek, dorozumívací řeč, gramotnost a vyznání. Další sčítání bylo provedeno k 31.prosinci 1869 a dále, až na několik výjimek, v desetiletých intervalech v letech 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1990.

zpětdomů